نمایش نوار ابزار
دسته: دکتر زمردیان -استاد راهنمای پایان نامه دوره کارشناسی -فردوسی

کلاته سبز

کلاته سبز

روستایی که جاده آسفالته ندارد