نمایش نوار ابزار
دسته: بخش مرکزی

روستای چهاربست باغ

روستای چهاربست باغ

روستای بزرگ در آغوش کوهستان پر از صدای صوت قرآن؛مهربان؛خودمانی و پر از مهربانیکلاته سبز

کلاته سبز

روستایی که جاده آسفالته ندارد