نمایش نوار ابزار

کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه روستایی

کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه روستایی

کارآفرینی و برنامه ریزی توسعه روستایی:
نویسندگان : دکتر سید اسکندر صیدایی ، حجت اله صادقی

دستیابی به توسعه پایدار به طور عام و توسعه روستایی همواره در 6 دهه اخیر به عنوان مهمترین جهت گیری مدیران و برنامه ریزان بوده است. کارآفرینی روستایی به عنوان یک رویکرد مهم در توسعه پایدار روستایی محسوب می شود و با ویژگی های مهمی چون آینده نگری، توانایی ایجاد پدیده های جدید، نوآوری و … می تواند در تحقق توسعه پایدار روستایی بسیار تعیین کننده باشد. کتاب فوق در 4 فصل و بر اساس نیاز کارشناسان، مدیران و دانشجویان دوره های مختلف تنظیم گردیده است تا بتواند بستر ذهنی و عملیاتی مورد نیاز جهت دستیابی به کارآفرینی روستایی و توسعه پایدار روستایی را فراهم کند. فصل اول کتاب در مورد تعاریف پایه ای کارآفرینی، فصل دوم در مورد مفاهیم و نظریات، فصل سوم در مورد ارتباط کارآفرینی با توسعه روستایی و فصل چهارم در مورد جایگاه کارآفرینی روستایی در ایران می باشند.
این کتاب در مهر ماه سال جاری توسط پژوهشگاه شاخص پژوه به چاپ رسید.

دیدگاه ها

سوال امنیتی *