نمایش نوار ابزار

هدیه حسن صادقی یونسی به جامعه دانشگاهی

علمی
دعوت جهت شرکت در اولین هم نشست ملی باربوس ماهیان ایران – اهواز 21 – 20 دی ماه 1379
ارسال مقاله به پنجمین سمینار مهندسی رودخانه – اهواز 28 ایل 30 بهمن 1377
مشارکت در اولین کنفرانس بین المللی تاریخ ترکمن – با مقاله : ترکن قومی با سرنوشت پیچیده -1384
پذیرش مقاله آموزش از راه دور برای جانبازان و معلولان – تبیین کنفرانس سالانه انجمن آسیایی دانشگاه های باز – تهران – 2006
شرکت در نخستین سمینار سراسری ری شناسی – با مقاله ری در افسانه های فریمان – 1373
دعوت به اولین همایش اسلام و وتوسعه – تهران – دانشگاه – شهید بهشتی تهران – 1375
ارائه مقاله در همایش اسفراین و توانمندی های توسعه – شهریور 1377
چاپ مقاله (درخت توت) روزنامه 5 دی ماه 1372
دعوت اولین سمینار بازسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (دانشگاه تربیت مدرس) مهر ماه 1368
چاپ مقاله (بحران وضایعه فرسایش خاک) در روزنامه 25 آذر 1372
دعوت در اولین همایش تدوین برنامه سوم توسعه کشور سازمان برنامه بودجه دفتر آموزش و خدمات مدیریت 12/7/1377
شرکت در سومین کنفرانس دانشجویی مهندس برق کشور (در بخش آموزش) – دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران – آبان 1379
دعوت در همایش (نگاهی به نو آوری ) در قالی بافی ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 10/9/1377
پایان نامه ارشد – تحت عنوان روند شهری شدن چشم انداز های روستایی – مطالعه موردی ، شهرستان فریمان ، استاد راهنما دکتر مهدی جهانی ، استاد مشاور دکتر سیدحسن مطیعی لنگردوی (آزاد شهر مشهد) 1376-1377
پایان نامه – تحت عنوان نقش عوامل ژئومدر فولوژیکی در آزمایش فریمان 1370-1371
استاد راهنما – دکتر محمد جعفر زمردیان – دانشگاه فردوسی مشهد
رساله دوره دکتری ph.d (درحال تدوین) اثرات کشت گلخانه ای در بهبود کیفیت زندگی روستائیان ، مورد مطالعه : بخش مرکزی شهرستان فریمان ، دکتر مهدی جهانی و دکتر هادی قنبرزاده
مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی هزاره سوم دانشگاه شیراز تحت عنوان نقد واکاوی مدیریت منابع آب نواحی روستایی کویر بجستان بر پایه تکنیک های بومی – 1397
مقاله در چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی هزاره سوم دانشگاه شیراز تحت عنوان اثرات پیشرفت فناوری بر حوزه مدیریت منابع انسانی با تأکید بر مشاغل آزاد ، محمد جامی – حسن صادقی یونسی 1397
بررسی عوامل طبیعی موثر بر توسعه صنعت گردشگری مناطق کویری – با تأکید بر شهرستان فردوس – اسفند 1396
استراتژی توسعه اکوتوریسم در مناطق بیابانی با استفاده از الگوی تحلیل SOWT منطقه مورد مطالعه شهرستان سبزوار ، حسن صادقی یونسی ، سکینه چاره ساز ، کویر دوشاخ 1395
فلدا و فلکرا(مالزیایی) الگوی در توسعه روستایی – حسن صادقی یونسی – حمید علامه ، ارائه شده در همایش ملی کار آفرینی – تایباد 1394
چاپ مقاله پسته در ادب فارسی ارائه شده در کنفرانس سال 1379 کرمان
ارائه مقاله تحت عنوان اثرات و پیامدهای خشکسالی در مناطق شمال شرق ایران با تأکید بر فریمان ، تربت جام ، حوریه سادات حسینی – حمید علامه – حسن صادقی یونسی ، کنفرانس ملی – کرمان 1379
ارائه مقاله در سمینار بررسی مسائل جمعیتی خراسان ، با تأکید بر فریمان و تربت جام ، دانشگاه حکیم سبزواری (سبزوار 1373)
ارائه مقاله در سمینار آموزش و پرورش عشایر (شیراز 1382)
چاپ مقاله برق در ادب فارسی (جمله نامه پارسی سال ششم 1380)
مقاله در روزنامه قدس 1388
چاپ مقاله پسته در ادب فارسی جمله نامه پارسی ، مقاله مشترک حمید علامه – حسن صادقی یونسی ، سال دهم – 1380
درومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی تهران ، مقاله تحت عنوان : ارزیابی مخاطرات زیست محیطی ، نقش بز وحشی در توسعه بیابان زائی ، مقاله مشترک فهیمه پور فراش زاده – حسن صادقی یونسی ، صفحه 280 ، آبان1392
ارسال مقاله در سمینار ملی ساماندهی تحقیقات ، تهران 1379
ارسال مقاله به سمینار اسلامی مدرنیزم (پیام نور نیشابور )
حضور و ارسال مقاله به همایش سراسری تحول اداری (دانشگاه علوم پزشکی) بوشهر 1379
حضور و ارسال مقاله به همایش ملی عشایر و حفاظت از محیط زیست کشور در پرتو نظم و امنیت
نگاهی به روند مهاجرت و شهرنشینی با تأکید بر راه کارهای کاهش ، پژوهشگاه علوم انان و مطالعات فرهنگی ، حمید علامه – حسن صادقی یونسی ، صفحه 82

14357261321951

دیدگاه ها

سوال امنیتی *