نمایش نوار ابزار

مقاله بین المللی ۹۷ شیراز

نقد و واکاوی مدیریت منابع آب نواحی روستایی کویر بجستان برپایه تکنیک های بومی
حسن صادقی يونسی ،گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.ایران
عباس عشقی،گروه جغرافیای دانشگاه آزادواحد تربت حیدریه،ایران
مریم بابای خراسانی،انجمن علمی
دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
رضا صادقی یونسی،عضو بخش تحقیقات یونسی شناسی.فریمان.ایران
در چهارمین کنفرانس بین المللی نقدو واکاوی هزاره سوم(دانشگاه شیراز)پذیرفته شد.

۲۰۱۸-۰۶-۲۷_۰۰.۱۴.۱۴

دیدگاه ها

سوال امنیتی *