نمایش نوار ابزار

معلمی را دوست دارم(حسن صادقی یونسی)

آموزشی
نماینده حفاظت آزمون دانشگاه پیام نور (آزمون دوره فراگیر) تربت جام – 1382
مدیر اداره آموزش دانشگاه پیام نور مرکز فریمان – 1374
تدریس دروس – جغرافیای کوچ نشین – مبانی علم جغرافیا – ویژگی های کشور های اسلامی – جغرافیای سیاسی – جغرافیای قاره ها – دانشگاه پیام نور 1383 و 1386 و …
مسئول دایره امتحانات ، نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور فریمان 1381
تدریس در آموزشگاه شهید مدرس فریمان (دروس جغرافیا) 1372
تدریس نقشه برداری جغرافیا در هنرستان حرفه ای امام خمینی (ره) 1372
تدریس جغرافیای اقتصاد ایران سنعت حمل و نقل – جغرافیای اقتصادی کشاورزی – پیام نور گناباد (یک ترم)
تدریس : دروس عکس های هوایی و ماهواره ای ، نقشه خوانی ، کارتوگرافی جغرافیای فرهنگی ، کارگاه برنامه ریزی روستایی و جغرافیای گرشگری ، در رشته جغرافیا و مدیریت گردشگری ، پیام نور مرکز فریمان

دیدگاه ها

سوال امنیتی *