دكتر محمد جعفر زمرديان در سال 1334 در شهر تهران بدنيا آمد. وي از مهر ماه 1365 در دانشگاه سيستان و بلوچستان در زاهدان تدريس را آغاز كرد و از سال 1366 در دانشگاه فردوسي مشهد تدريس نمود و بعد ها با دانشگاه هاي پيام نور تهران، پيام نور گناباد، پيام نور بجنورد، پيام نور فريمان، دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، مركز آموزش عالي فرهنگيان مشهد ، مركز آموزش عالي جهاد سازندگي خراسان همكاري داشته است.

سوابق علمي، آموزشي و اجرايي
– تدريس در دانشگاه هاي مختلف
– عضو كميته تخصصي برنامه ريزي درسي دانشگاه فردوسي مشهد
– عضو هيأت تحريريه مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي
– عضويت در هيأت اجرايي همايش بين المللي گفتگوي تمدنها، رويكرد فرهنگي به جغرافيا
– ارائه مقاله و سخنراني در هفتمين كنگرة جغرافيدانان ايران، دانشگاه تهران
– ارائه مقاله و سخنراني در سمينار ابعاد جديد جغرافيا و نقشه برداري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
– ارائه مقاله و سخنراني در هشتمين كنگرة جغرافيدانان ايران، دانشگاه اصفهان
– ارائه مقاله و پذيرش آن در نهمين كنگرة جغرافيدانان ايران، تبريز
– سخنراني تحت عنوان: عوامل مؤثر در ايجاد سيل و طرق مبارزه با آن به مناسبت روز آبخيزداري، جهاد سازندگي خراسان
– ارائه مقاله و سخنراني تحت عنوان: ژئومورفولوژي و تعامل با فرهنگ و تمدن همايش
بين المللي رويكرد فرهنگي به جغرافيا (جغرافيا بستري براي گفتگوي تمدنها)، دانشگاه فردوسي مشهد

آثار مكتوب
كتب:
– اصول و مباني عمران ناحيه اي
– ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي
– كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري روستايي
– ژئومورفولوژي ايران، جلد 1، فرايندهاي ساختماني و ديناميك دروني
– ژئومورفولوژي ايران، جلد 2، فرايندهاي اقليمي و ديناميك بيروني
– نگاهي به موقعيت و ويژگيهاي طبيعي مشهد
– ترجمه فصل دوم كتاب ژئومورفولوژي و مديريت محيط (جلد 1) (تحت عنوان تهيه
نقشه هاي ژئومورفولوژي)
– ويراستاري علمي كتاب اشكال ناهمواري در نواحي خشك
– ويراستاري علمي كتاب حريم منابع آب و كاربرد آن در برنامه ريزي ناحيه اي

مقالات:
– پديده اي از آثار فرعي آتشفشاني در نواحي اطراف جيرفت «گازفشانها»
– بحثي پيرامون ژئومورفولوژي استان سيستان و بلوچستان (1) چاه بهار
– ژئومورفولوژي كاربردي «نمونه هايي از مناطق مداري و جنب مداري»
– پالئوژئومورفولوژي
– هيدرولوژي و منابع آب دشت سيستان (هامون و هيرمند)
– هيدرولوژي و روش تحقيق آن د رعمران ناحيه اي
– پاسخي بر يك نقد
– عمران زمين و تأمين غذاي بشر
– تنگناهاي ژئومورفولوژيكي در توسعه فيزيكي و محيط زيست روستاهاي گليان حصار
– ژئومورفولوژي كاربردي
– گراند ژئومورفولوژي، قلمرو چهارم ژئومورفولوژي و برخي جنبه هاي كاربردي آن
– ژئومورفولوژي زيرزميني و لزوم تهيه نقشه هاي مربوطه
– تنگناهاي ژئومورفولوژيكي دامنه هاي شمالي بينالود و بازتاب آن در توسعة فيزيكي و برنامه ريزي روستايي
– ارائه مقاله و سخنراني تحت عنوان «نگرشي به ژئومورفولوژي بخش مركزي قائنات و مكان يابي بهينه براي بازسازي مناطق زلزله زده»
– علل زلزله خيزي جنوب خراسان
– نگرشي بر ژئومورفولوژي غرب لوت با تأكيد بر مخروط افكنه ها
– مروري بر احوال و آثار شادروان دكتر لطف الله مفخم پايان
– ياد و يادگاري از استاد فقي
– چشمه سبز توس يا چشمه سبز گلمكان

برچسب‌ها1645126592784