نمایش نوار ابزار

دوره هاي آموزشي

((شناسنامه آموزشی IMG_0001))

اطلاعات فردی :                         نام و نام خانوادگی: حسن صادقي يونسي                                     مرکز/واحد:   فریمان        

                                                پست سازمانی :  رئيس اداره فرهنگي مركز                                      سابقه کار :24  سال

ردیف                            عنوان دوره میزان ساعت  تاریخ                مرجع صادر کننده گواهی
1 فنون اداره جلسات 6 22/6/85 معاون دفتر تشكيلات وبودجه  
2 مديريت وسرمايه هاي فكري 6 12/06/85 مدير آموزش وپژوهش خراسان رضوي و سازمان مديريت و برنامه ريزي  
3 اصلاح فرآيندها وروشهاي انجام كار وتوسعه فناوري اداري 4 29/05/85 مدير آموزش وپژوهش خراسان رضوي و سازمان مديريت و برنامه ريزي
4 مفاهيم پايه وفناوري اطلاعات 12 05/10/83 رئيس دانشگاه پيام نورمنطقه هشت
5 استفاده از كامپيوترومديريت فايل ها 8 05/10/83 رئيس دانشگاه پيام نورمنطقه هشت
6 سمينار سري استانداردها9001  ISO(آشنايي ومستندسازي) 9 16/11/84 مدير آموزش وپژوهش خراسان رضوي و سازمان مديريت و برنامه ريزي
7 دوره گزارش دهي 56 22/6/85 رئيس دانشگاه پيام نور منطقه هشت
8 دوره روش تحقيق 36 8/5/85 رئيس دانشگاه پيام نور منطقه هشت
9 مديريت كيفيت جامع TQM 10 26/11/84 مدير آموزش وپژوهش خراسان رضوي و سازمان مديريت و برنامه ريزي
10 تيم سازي و شيوه هاي كار گروهي 6 07/12/84 مدير آموزش وپژوهش خراسان رضوي و سازمان مديريت و برنامه ريزي
11 ارتقاء حفظ كرامت مردم در نظام اداري 4 13/6/85 مدير آموزش وپژوهش خراسان رضوي و سازمان مديريت و برنامه ريزي
12 دوره برقراري ارتباط موثر با محيط و ديگران 16 27/10/84 رئيس دانشگاه پيام نور منطقه هشت
13 دوره شناسايي و استفاده از ظرفيت هاي ذهني 24 27/10/84 رئيس دانشگاه پيام نور منطقه هشت
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
دیدگاه ها

سوال امنیتی *