نمایش نوار ابزار

برخي از مقاله ها تا سال 94

  • 20150508_105938
  • ارائه مقالات در سمینارهای علمی 1-همايش ملي كار آفريني2-پسته در آينه ي ادب فارسي(79كرمان)3-اثرات و پيامد هاي خشكسالي در مناطق شمال شرق ايران(كنفرانس ملي 79 كرمان)4-سمينار بررسي مسائل جمعيتي خراسان(سبزوار 73)5-دهمين كنفرانس انجمن آسيايي دانشگاه هاي باز(1375تهران)6-آموزش و پرورش عشاير(شيراز 82)7-واژه برق در ادب فارسي(مجله ي نامه پارسي سال ششم1380)8- (روز نامه قدس 1377)9- پسته در ادب فارسي چاپ شده در مجله نامه پارسي سال 1380 10- ضرورت تدوين نقشه جامع علمي كشور11-دومين كنفرانس بين المللي مخاطرات محيطي)1392تهران)12-سمينار سراسري ري شناسي(1373)13-سمينار ملي ساماندهي تحقيقات(1379تهران)14-سمينار اسلام و مدرنيزم(پيام نور نيشابور)15-حوض هاي آّب شيرين در كوير نمك16-همايش سراسري تحول اداري(بوشهر 1379)17-عشاير و حفاظت از محيط زيست كشور در پرتو نظم و امنيت(
دیدگاه ها

سوال امنیتی *