نمایش نوار ابزار

از فریمان تا سریزد

در تاریخ بیست و سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آثارتاریخی و باستانی روستای سریزد مهریز و درخت کهنسال منگ آباد توسط دانشوران ارجمندآقای حسن صادقی یونسی و سرکار خانم اکرم سلاطینی اسلامیه؛مرضیه آسایش طلب طوسی و جناب آقای مهدی فرمانی موردبازدید قرارگرفت.درخصوص کاروانسراهای دوره سلجوقی و صفوی و دژ دوره ساسانیان و مسجد و اب انبار…راهنمایان محلی و عضو شورای اسلامی توضیحات مفصلی ارائه نمودند.
این سفر به منظور “تجربه زیسته”و الهام گرفتن برای بسط و ارتقاء تشکل های مردم نهاد و دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بصورت “آتش به اختیار”صورت می پذیرد. ضمنا برسم یاد بودهدیه فرهنگی از سوی موسسه برگ زندگی شهرستان فریمان برای افراد دلسوز میراث فرهنگی و دوستدار محیط زیست تقدیم می گردد1652571343435قلعه_سریزد

دیدگاه ها

سوال امنیتی *